fbpx

Amenorea

Absencia, alebo prerušenie menštruácie.

Anovulácia

Absencia ovulácie, žena môže menštruovať bez toho, aby dochádzalo k ovulácii.

Asistovaná reprodukcia

Lekárske postupy a metódy, pri ktorých dochádza k manipulácii so zárodočnými bunkami.

Asistovaný hatching

Zásah na obale embrya, ktorý napomáha implantácii, t.j. uhniezdeniu embrya v maternici.

Azoospermia

Neprítomnosť spermií v ejakuláte.

Biopsia

Odber vzorky tkaniva k cytologickému, alebo histologickému vyšetreniu, aby bolo možné potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenie na nádor (pozri morfológia nádorov).

Blastocysta

5-6 dňové embryo.

Blastomera

Bunka, ktorá vzniká delením oplodneného vajíčka. Blastomery sa intenzívne mitoticky delia (jav označovaný ako delenie zygoty) a vytvorí už mnohobunkový (asi 16 – bunkový) útvar nazývaný morula.

Cervikálny screening

Jedná sa o program pravidelných gynekologických kontrol, ktorých cieľom je upozorniť na prednádorové zmeny (prekancerózy), alebo včasné štádium zhubného nádoru (karcinomu) maternicového čípku. Pri výskyte abnormálnych zmien na krčku maternice, väčšinou nedochádza k žiadnym výrazným zdravotným zmenám, alebo ťažkostiam: preto hrozí riziko, že tieto zmeny nebudú včas zachytené. Teda i naďalej zostáva jediným možným a účinným spôsobom prevencie rakoviny maternicového čípku dôsledné a pravidelné sledovanie (tzn. exaktné kolposkopické vyšetrenie a taktiež správne odobraný a zhodnotený ster onkologickej cytológie nie je stopercentný).

Cervix

Krčok maternice, alebo tiež maternicový čípok. Spodná zúžená časť maternice. Maternicový čípok má valcovitý, alebo kužeľovitý tvar a zhruba polovica čípku je ľahko prístupná pri bežnom gynekologickom vyšetrení.

Cytológia

Označenie pre cytologické vyšetrenie, kedy sú pod mikroskopom skúmané jednotlivé bunky, ktoré boli odobrané z povrchu maternicového čípku (porovnaj s hystológiou). Pri cytologickom vyšetrení nie je možné zistiť vzťah nádoru k odolným tkanivám (v prípade karcinómu teda nie je možné zistiť, či sa jedná o karcinóm in situ).

Darovanie oocytu

Program darovania oocytov pomáha ženám, ktorých vaječníky z rôznych dôvodov neprodukujú kvalitné, oplodnenia schopné vajíčka. Týka sa to žien s predčasnou menopauzou, alebo s odstránenými obidvoma vaječníkmi, či pacientov s chromozomálnou anomáliou, ktorá sa systematicky prenáša na potomkov. Darkyňami oocytov sú mladé zdravé ženy, ktoré nezištne darujú svoje vajíčka tým ženám, ktoré ich potrebujú.

Ektopické tehotenstvo

Mimomaternicové tehotenstvo. Abnormálne tehotenstvo, kedy sa oplodnené vajíčko zasadí mimo maternice, väčšinou v jednom z vajcovodov, vaječníkov, alebo v brušnej dutine.

Embryo

Počiatočná fáza rastu plodu od počatia až do ôsmeho týždňa tehotenstva.

Endometrióza

Endometrióza je ochorenie, pri ktorom sa čiastočky endometria nachádzajú mimo maternicovej dutiny. Nezriedka je endometrióza i príčinou neplodnosti ženy.

Endometrium

Endometrium, alebo sliznica maternice je vnútorná membrána maternice. Počas cyklu endometrium rastie na hrubú žľazovitú tkaninovú vrstvu hojnú na krvné cievy – pripravenú na optimálne prostredie uhniezdenia blastocysty (embrya).

Estrogény

Primárne predstavujú ženské pohlavné hormóny, ale v malej miere sa vyskytujú i v tele mužov. Estrogény sú mimo iné súčasťou niektorých antikoncepčných liekov a liekov pre ženy po menopauze.

FISH

Fluorescenčná in situ hybridizácia je cytogenetická metóda, ktorá umožňuje hlavne zafarbenie chromozómu či niektorých jeho konkrétnych častí. Pri tejto metóde sa používajú špeciálne farbivá (fluorochrómy), ktoré sa viažu na konkrétnu sekvenciu DNA. Následne sú preparáty pozorované pod fluorescenčným mikroskopom.

Folikul

Ovariálny folikul. Útvar tvorený obvykle jedným oocytom (budúcim vajíčkom) a vrstvami podporných folikulárnych buniek.

Folitropin (FSH)

Folikuly stimulujúci hormón. Jeden zo skupiny ľudských pohlavných hormónov vyskytujúci sa u oboch pohlaví. U žien podporuje rast folikulov (vaječníkových vačkov) vo vaječníkoch a stimuluje tvorbu estrogénu. U mužov vyvoláva tvorbu pohlavných buniek (spermatogenézu).

Gaméty

Pohlavné bunky (spermie, vajíčka).

Gonadotropín

Gonadotropný hormón je akýkoľvek hormón cicavcov, ktorý stimuluje vývoj pohlavných orgánov. Ku gonadotropínom patria, Folitropín (FSH), Lutropín (LH, luteinizačný hormón ), Choriogonadotropín (hCG).

hCG

Choriogonadotropín. Humánny choriový gonadotropín. Vzniká po oplodnení vajíčka a je vytváraný vyvíjajúcim sa embryom. V krvi je možné tento hormón zistiť po 7-9 dňoch po počatí, o ďalších 1-2 dni neskôr je možné ho nájsť i v moči.

HSG (hysterosalpingografia)

Röntgenové vyšetrenie na zaistenie priechodnosti vajcovodov. Vykonáva sa väčšinou ambulantne a bez celkovej anestézie. Nálezy sú pomerne presné. Prednosťou tejto vyšetrovacej metódy je jej jednoduchosť, nenáročnosť a malé riziká výkonu. Naviac vyšetrenie zhodnotí i nález na maternicovej dutine. Nevýhodou HSG je to, že nie je možné určiť v prípade zrastu ich presnejší rozsah a tak isto nie je možné preukázať endometriózu.

Hypofýza

Podmozgová žľaza (glandula pituitaria). Centrálna endokrinná žľaza, do veľkej miery nadradená všetkým ostatným žľazám s vnútornou sekréciou v tele. Produkuje napr. FSH, LH a ďalšie hormóny podieľajúce sa na raste a vývoji.

Hysteroskopia (HSK)

Metóda minimálne invazívnej chirurgie, kde sme malou kamerou schopní prehliadnuť vnútro maternicovej dutiny. Používa na napr. pri vyšetrení príčiny sterility, príčin nepravidelného krvácania, lokalizácie polypov v maternicovej dutine, zistenie vývojových vád maternice.

ICSI

Princípom tejto metódy je priama injekcia jedinej spermie do cytoplazmy zrelého oocytu. Najskôr je vybraná spermia znehybnená, nasatá do mikropipety a potom je pomocou mikromanipulačného zariadenia vpravená do oocytu.

Idiopatická sterilita

Neobjasnená sterilita. U asi 10-15% vyšetrených párov nie je možné zistiť žiadnu zjavnú príčinu neplodnosti: kvalita semena je v normálnych medziach a u ženy sa nenájde žiadny defekt v jej reprodukčnom systéme.

In vitro

Odborný termín, používaný v medicíne, biológii a ďalších príbuzných odboroch pracujúcich s organizmami a ich časťami v umelých podmienkach laboratória, ktorý sa z latinčiny prekladá ako „v skle“.

In vitro fertilizácia, IVF

Proces, pri ktorom sa vajíčko oplodňuje spermiou mimo telo: in vitro. Je to jedna z metód asistovanej reprodukcie, ktorá sa používa pri liečení neplodnosti. Postup zahŕňa hormonálnu stimuláciu vaječníkov za účelom vývinu a dozretia viacerých vajíčok, odber vajíčok z vaječníkov a oplodnenie vajíčok spermiou. Oplodnené vajíčok (zygota) je potom prenesené do maternice.

Karyotyp

Súbor všetkých chromozómov v jadre bunky. V bunkových jadrách určitého organizmu a druhu, je konštantný do počtu, veľkosti i tvaru chromozómu a ako taký sa používa ako druhový znak. Karyotyp je jeden zo základných objektov cytogenetiky.

Kolposkopia

Vyšetrenie povrchu krčku maternice pomocou špeciálneho mikroskopu – kolposkopu, ktorý umožňuje zachytiť včasné zmeny na krčku maternice. Z hľadiska vyšetrovanej pacientky sa kolposkopické vyšetrenie nijak zásadne nelíši od bežného gynekologického vyšetrenia.

Kryokonzervácia embryí

Zmrazovanie embryí (kryokonzervácia) je metóda pre uchovanie embryí. Embryá sú po odobratí umiestnené do špeciálnych kontajnerov, uložených v tekutom dusíku pri teplote – 196 stupňov Celzia. Sú uchovávané v skupinkách po dvoch až štyroch kusoch a to v špeciálnom roztoku, ktorý bráni ich poškodeniu počas procesu zmrazovania. Po rozmrazení je možné využiť približne 60-80% pôvodne zmrazených embryí.

Kultivácia embrya

Kultivácia. Technika, pri ktorej sú embryá uložené v laboratóriu (až 6 dní).

Laparoskopia

Názov laparoskopia je možné preložiť ako „pohľad do brušnej dutiny“. V dnešnej dobe má nezastupiteľné miesto pri vyšetrení (a liečbe) rady chorobných stavov. Je to metóda minimálne invazívnej chirurgie, kedy je prístup do brušnej dutiny zaistený pomocou trokarov zavedených cez brušnú stenu. Do týchto „trubičiek“ sa zavádza optika a operačné nástroje. Optika s kamerou zobrazí brušnú dutinu a orgány na obrazovke monitoru. Používa sa napr. pri vyšetrení príčiny sterility, či podozrení na mimomaternicové tehotenstvo a i.

Luteinizačný hormón (LH)

Luteinizačný hormón (alebo Lutropin), podporuje tvorbu pohlavných hormónov. U žien rozvíja tvorbu estrogénu a progesterónu vo vaječníkoch (tým i vznik žltého telieska). U mužov podporuje tvorbu testosterónu v semenníkoch.

Meióza

Meiotické delenie, redukčné delenie – je bunkové delenie, počas ktorého dochádza k produkcii buniek so zredukovaným počtom chromozómov, čo je základný proces umožňujúci pohlavné rozmnožovanie. Tieto bunky (gaméty) môžu po určitej dobe splynúť s ďalšou vhodnou gamétou a vytvoriť nového jedinca zloženého opäť z dvojitej sady chromozómov (napr. spermie vo vajíčku).

Menopauza

Strata menštruácie po prechode. Ide o prirodzený stav v živote ženy, kedy dochádza k útlmu funkcie vaječníkov, v dôsledku čoho sa znižuje tvorba hormónov estrogénu a progesterónu. Zastavuje sa menštruačný cyklus a nastáva strata plodnosti – žena nie je schopná otehotnieť (prirodzenou cestou, sú však známe prípady umelého oplodnenia). Menopauza nastupuje zhruba medzi 45. až 55. rokom života ženy. Sú avšak (i výrazné) odchýlky oboma smermi.

MESA

V prípade, že je porušený transport spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou, je možné spermie získať pomocou technika MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsatím spermií z nadsemenníku.

Mitóza

Mitotické delenie je typ bunkového delenia, ktorého úlohou je zaistiť rovnomerné predanie nezredukovanej genetickej informácie dcérskym bunkám. Pri mitóze predchádza samotnému rozdeleniu bunky zložitý proces rozdelenia bunkového jadra, pri ktorom zostáva v dcérskych jadrách zachovaný počet chromozómov.

Oligomenorea

Porucha rytmu menštruačného krvácania, pri ktorej krvácanie prichádza v intervale dlhšom než 31 dní. Väčšinou je spôsobená hormonálnou nerovnováhou a hormonálna liečba ju môže odstrániť.

Oligospermia

Zníženie množstva spermií v ejakuláte, znížená tvorba spermií.

Onkologická cytológia

Onkologická cytológia zostáva stále základnou screeningovou (vyhľadávacou) metódou, hodnotiacou kvalitu buniek z povrchu krčku maternice v nátere. Cieľom cytologického vyšetrenia je odhaliť nepravidelnosť buniek, v zmysle prednádorovej či nádorovej premeny. Cytológia spolu s kolposkopiou by mali byť neodmysliteľnou súčasťou preventívnych prehliadok žien a cielených vyšetrení nepravidelnosti krčku maternice. Vzhľadom k tomu, že karcinóm krčku maternice je druhým najčastejším zhubným nádorom rodidiel, je využitie týchto dvoch metód, skúseným a erudovaným zdravotníckym personálom, základným predpokladom pre včasné odhalenie prednádorových zmien.

Oocyt

Vajíčka alebo oocyty sú ženské pohlavné bunky. Ich vývoj začína už v prenatálnom období. Vlastná produkcia zrelých vajíčok je potom obmedzená na plodné obdobie ženy, ktoré trvá od puberty až do prechodu (menopauzy).

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

Vzácny syndróm, ktorý sa môže prejaviť pri vyvolaní ovulácie, alebo použití metódy asistovanej reprodukcie.

Ovulácia

Okamžik, kedy dôjde k uvoľneniu zrelého vajíčka z vaječníku. Uvoľnené vajíčko začne pomaly zostupovať vajcovodom k maternici pomocou pohybov riasiniek výstelky vajcovodu. Pokiaľ sa počas tejto cesty stretne so spermiou, dôjde k ich vzájomnému splynutiu a oplodneniu vajíčka. Vajíčko po ovulácii zaniká veľmi rýchlo, môže byť 24 hodín.

PICSI

PICSI je modifikácia mikromanipulačného ICSI oplodnenia, pri ktorom sa k oplodneniu používajú len zrelé spermie, u ktorých bol preukázaný výrazne nižší výskyt chromozomálnych anomálií.

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD)

U niektorých, veľmi špecifických prípadoch je vysoké riziko genetického prenosu niektorých onemocnení na potomkov (hemofília, svalová dystrofia, atď.). V týchto prípadoch sa vyšetrujú izolované bunky embrya ako blastomery. Vykonaním genetického vyšetrenia týchto buniek je možné vylúčiť nákazu a transferovať do maternice len zdravé embryá.

Prekancerózy = prednádorové štádiá

Tieto bunkové zmeny sú ohraničené len na vrstvu epitelu a nemajú ešte schopnosť metastázovať. Delíme ich na:

LG lézie (low-grade lesions) – zmena ľahkého stupňa, ktoré vo väčšine prípadov sám organizmus ženy dokáže zlikvidovať i bez chirurgického zákroku.
HG lézie (high-grade lesions) – zmeny vysokého stupňa, ktoré je možné ošetriť jednoduchým chirurgickým zákrokom.

Primárna sterilita

Stav, pri ktorom partnerský pár po roku, alebo dvoch rokoch nechráneného plánovaného pohlavného styku nedosiahne tehotenstvo. Infertilita potom označuje stav, pri ktorom žena môže otehotnieť (pohlavným stykom, alebo asistovanou reprodukciou), ale nie je schopná dieťa donosiť – jedná sa teda o opakované potratenie.

Predĺžená kultivácia (PK) embrya

Uloženie embryí v laboratóriu, embryotransfer sa vykonáva až 5. deň kultivácie – zvyšuje sa tak schopnosť dosiahnuť graviditu. Táto liečba sa používa u pacientiek, ktoré mali niekoľko neúspešných transferov.

Progesterón

Ženský pohlavný hormón vylučovaný žltým telieskom na vaječníku po ovulácii. Týmto spôsobom sa maternica pripravuje na tehotenstvo. V období tehotenstva je progestrón produkovaný tiež placentou. Ďalej je telom vytváraný v malej miere i v kôre nadobličiek, či u mužov v semenníkoch. V období klimaktéria produkcie progestrónu klesá.

Prolaktín

Luteomammotropný hormón, ktorý je produkovaný hypofýzou. Vysoká hladina tohto hormónu vedie k hyperprolaktinémii, ktorá narušuje ovuláciu a môže viesť k neplodnosti, alebo k zníženiu plodnosti. Nadmerná tvorba prolaktínu môže byť spôsobená i niektorými liekmi. Stimuluje rast mliečnej žľazy a tvorbu mlieka.

Punkcia oocytov

Metóda získania oocytov z ovariálnych folikulov. Vykonáva sa v krátkodobej narkóze pod ultrazvukovou kontrolou pošvovou cestou. Potom sa folikuly umiestnia do nádoby s kultivačným médiom a následne sa identifikujú v mikroskope.

Retrográdna ejakulácia

Stavom, kedy pri ejakulácii dochádza k vypudeniu spermií spätne do močového mechúra namiesto ich výstreku penisom do ženského genitálneho traktu. Spermie sú však normálne, môžu byť získané z moču a použité pri technikách asistovanej reprodukcie.

Sekundárna sterilita

Stav páru, ktorý potom čo splodil jedno, alebo niekoľko detí nemôže po dobu dvoch rokov nechráneného styku dosiahnuť ďalšie tehotenstvo.

Spermiogram (SPG)

Základné laboratórne vyšetrenie ejakulátu, ktoré vypovedá o plodnosti muža. Existujú aj ďalšie špeciálne testy na vyšetrovanie kvality spermií, ktoré sú určené na presnú analýzu poruchy plodnosti.

Sterilita

Neschopnosť otehotnieť.

TESE

Testikulárna extrakcia spermatického tkaniva. Operačná technika, pri ktorej sa odoberie kúsok tkaniva semenníka, z ktorého sa pod mikroskopom extrahujú spermie. Je možné ho použiť, keď je v ejakuláte preukázateľne málo spermií, alebo vôbec žiadne spermie.

Varikokéla

Vada spôsobená rozšírením žíl, ktoré odvádzajú krv zo semenníkov. Postihuje 10 až 22 % dospelých mužov a môže byť jednou z príčin neplodnosti. Je možné ju odstrániť operáciou.

Vajcovod

Úzka, ohybná trubica začínajúca v maternicovom rohu a ústiaca nálevkovite do brušnej dutiny, v blízkosti vaječníku. Vajcovody sú dva, každý spája s maternicou jeden vaječník. Úlohou vajcovodov je, ako už napovedá ich meno, dopraviť vajíčko po ovulácii do maternice. Vo vajcovode tiež dochádza k oplodneniu vajíčka.

Vitrifikácia

Metóda zmrazovania vajíčok, ktorá spočíva v ich ponorení priamo do kvapalného dusíka pri teplote -196 °C. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že sa netvoria žiadne kryštáliky ľadu, ktoré môžu poškodiť vajíčko a jeho bunkové štruktúry.

Zamrazenie embryí

Pozri: Kryokonzervácia ebmryí.

Zygota

Prvá fáza vývoja embrya, oplodneného vajíčka. Bunka s kompletnou sadou chromozómov.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.